People`s different stories by Vik Zhulin

Makeup Artist: Make By: Olya
IG: https://www.instagram.com/olganarozhnova/
WB: olganarozhnova
Wardrobe Stylist: Stylist: Vik
WB: @photo_zhulin
Model: Model: Liza
IG: https://www.instagram.com/nrmzra_/
WB: @lizigeo
Model: Oslanbek
WB: @hochupomidorr
Photographer: Vik Zhulin
IG: https://www.instagram.com/photo_zhulin/
WB: @photo_zhulin
Model: Model Narine
WB: cerberus___
Photographer: Viktor Zhulin
IG: https://www.instagram.com/photo_zhulin/
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000893929352
WB: photo_zhulin

 

 

Category:
Date: